Junior onderzoeker minimumstandaarden voor bestaanszekerheid (gesloten)

Junior onderzoeker minimumstandaarden voor bestaanszekerheid (gesloten)

Schaal 10 | 36 uur per week | jaarsalaris max € 68.726,35 inclusief

Wil je als junior onderzoeker een belangrijke rol spelen in het definiëren van minimum standaarden bestaanszekerheid in Nederland? Sluit je aan bij ons team van gedreven onderzoekers en werk aan een innovatief project dat de grenzen tussen wetenschap en beleid doorbreekt. Deze baan biedt jou de kans om je passie voor onderzoek te combineren met een impactvolle bijdrage aan de maatschappij.

De kwaliteit van de Nederlandse samenleving staat in een aantal opzichten onder druk. Eén van de meest actuele maatschappelijke vraagstukken betreft de welvaart en het welbevinden van burgers: kunnen minimumstandaarden nog wel worden gerealiseerd? En hoe is de verdeling van welvaart en welbevinden in meer algemene zin? Dit uit zich in zorgen over sociale ongelijkheid, maatschappelijke scheidslijnen en de opstapeling van tekorten bij bepaalde groepen. Een belangrijke maatschappelijke opgave is het vormgeven van (alternatieve) instituties van de verzorgingsstaat zodat minimumstandaarden voor welvaart en welbevinden in de Nederlandse samenleving ook in de toekomst gegarandeerd zijn.

We richten ons in dit project met name op de ondergrenzen voor materiële bestaanszekerheid (een voor Nederlandse begrippen fatsoenlijke levensstandaard) en werk (een voor Nederlandse begrippen acceptabele mogelijkheid om betaald of onbetaald werk te doen dat een minimale ‘brede welvaartskwaliteit’ heeft). Bij materiële bestaanszekerheid gaat het niet alleen over inkomen maar over alle factoren die maken dat mensen minimaal mee kunnen doen zonder grote schulden te hoeven maken. Het gaat dus ook over bijvoorbeeld toegang tot betaalbare huisvesting en toegang tot betaalbare energie en voedselzekerheid. Bij werk gaat het niet alleen over zekerheid van een baan en inkomen maar ook over de kwaliteit van werk, ontplooiingsmogelijkheden en onbetaald werk, ook in verhouding tot andere tijdsbesteding. De onderzoeksvragen zijn: Wat betekent in dit opzicht ‘genoeg om van te leven’ en ‘genoeg om voor te werken’ in het Nederland van nu en van de toekomst? En in welke mate hebben mensen zelf de mogelijkheden om hun leven vorm te geven?

Samen met andere onderzoekers werk je de komende vier jaar aan de beantwoording van deze vragen en breng je het SCP en de samenleving een stap verder op het gebied van minimumstandaarden voor bestaanszekerheid. Het onderzoek is vernieuwend en uitdagend en kan zich lenen voor een PhD-traject, bijvoorbeeld als je wilt promoveren in de sociologie. Er is veel expertise op dit onderwerp bij de afdeling Sociologie aan de Universiteit Utrecht en een samenwerking zou een mogelijkheid kunnen zijn.

Diverse teams zijn betere teams
Werken in divers samengestelde teams maakt ons beter, het werk leuker en interessanter: we handelen vanuit besef van en respect voor ieders eigenheid. We willen dat iedereen zich gezien, gehoord en betrokken voelt. Dat begint met een inclusieve houding en includerend gedrag en daar gaat bewustwording aan vooraf. Wij beseffen dat dit een voortdurend proces is, omdat ook de wereld om ons heen constant verandert.

Wat ga je doen als onderzoeker minimumstandaarden bestaanszekerheid?
Het onderzoek zal in de eerste fase gaan over de bepaling en realisatie van ondergrenzen voor materiële bestaanszekerheid en werk in de Nederlandse samenleving. Dit gebeurt met een nieuw survey over dimensies van deze standaarden en interviews met beleidsmakers. Daarbij is ook de vraag welk sociaal minimum als rechtvaardig beoordeeld wordt. In de tweede fase wordt onderzocht of het huidige beleid in Nederland wel adequaat is ten aanzien van het sociaal minimum en hoe alternatieven voor het sociaalminimumbeleid er in de toekomst uit zouden kunnen zien. Hiervoor wordt een beleidsanalyse uitgevoerd en een scenario-analyse.

Je verantwoordelijkheden als onderzoeker zijn:

 • Uitvoeren van het onderzoek (literatuuronderzoek, meehelpen bij de kwantitatieve dataverzameling en analyse, interviews met beleidsmakers, beleids- en scenario-analyse, rapporteren van resultaten) dat leidt tot een SCP (deel)rapportage en internationale wetenschappelijke publicaties;
 • Presenteren bij (inter)nationale bijeenkomsten of conferenties;
 • Actieve deelname aan de activiteiten van het SCP.

Functie-eisen

We zoeken een enthousiaste kandidaat die

 • (bijna) een (research) masteropleiding heeft afgerond (sociologie, interdisciplinaire sociale wetenschappen, psychologie, politicologie, economie of vergelijkbaar);
 • ervaring heeft met kwantitatief onderzoek en bijbehorende sociaal-wetenschappelijke methoden
 • affiniteit heeft met beleidsvraagstukken is een pré;
 • graag meewerkt aan een SCP (deel)rapport/publicatie gericht op een breed publiek en op beleidsmakers en politiek;
 • enthousiast is om internationaal te publiceren;
 • goede sociale en communicatieve vaardigheden heeft;
 • vloeiend Nederlands schrijft en spreekt, en Engels goed beheerst.

Dit bieden wij:

 • startdatum is in overleg, maar bij voorkeur 1 september 2024.
 • Betreft een tijdelijke positie voor een periode van vier jaar. 
 • Onderzoeker wordt geplaatst bij programma Schaarste, Welvaart en Welbevinden
 • Binnen het SCP werken we hybride. Je kunt de helft van je contracturen vanuit huis werken. 

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris (schaal 10 € 3.091,60– € 4.921,54) ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Sociaal en Cultureel Planbureau
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. We monitoren onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven, evalueren overheidsbeleid op deze terreinen en voeren verkenningen uit voor toekomstig beleid. Wij zijn een professionele kennisinstelling die op onafhankelijke wijze beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek doet. Het SCP valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het SCP heeft het onderzoek georganiseerd in programma’s. Elke vijf jaar, en zo nodig vaker, herijken we het onderzoek en de programma’s. Het huidige meerjarenplan loopt van 2021 tot en met 2025. De zeven onderzoeksprogramma’s uit dit plan vormen samen de samenhangende, integrale onderzoeksagenda van het SCP. De samenhang tussen de programma’s in het meerjarenprogramma is sterk gericht op de domeinoverstijgende maatschappelijke vraagstukken van de komende jaren. Met de wetenschappelijke kennis die dat oplevert draagt het SCP via beter overheidsbeleid bij aan een betere samenleving.

Het SCP werkt voor de hele samenleving. Om dat zo effectief mogelijk te doen, streven wij naar een diversiteit aan kwaliteiten, perspectieven en achtergronden in onze teams. Ook werken we actief aan een organisatiecultuur waarin iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Dit doen we onder meer door je veel vrijheid te bieden in waar en wanneer je werkt en hoe je jouw functie invult.

Hier lees je meer over het programma Schaarste, welvaart en welbevinden.

Solliciteren
Deze procedure is exclusief aan Diversity Recruitment uitbesteed. Je kunt reageren door je CV uiterlijk 7 mei onder vermelding van ‘Junior onderzoeker’ te mailen naar info@diversityrecruitment.nl. Voor inhoudelijke vragen over de functie, kun je contact opnemen met Benedikt Goderis via 06-15262491 of mail naar b.goderis@scp.nl

Voor vragen over de procedure, neem contact op met Najat Saidi via 06-389 81 928 of mail naar najat@diversityrecruitment.nl.

Interesse in deze job?