Kwalitatief onderzoeker sociaal domein met een institutionele blik (vervuld)

Kwalitatief onderzoeker sociaal domein met een institutionele blik (vervuld)

Schaal 12 | 32- 36 uur per week | jaarsalaris max. € 87.000 inclusief

Heb je als kwalitatief onderzoeker interesse in bestuurlijke vraagstukken en heb je kennis van het sociaal domein? Wil je graag impact maken op de hele samenleving? Lees dan verder.

Werk met impact op de hele samenleving: dat heb jij als kwalitatief onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Met jouw analyses en onderzoek draag je bij aan beter geïnformeerd overheidsbeleid op urgente thema’s. Jouw focus ligt daarbij op kwalitatief (toekomstgericht) onderzoek binnen het programmaLokaal: het sociaal domein en de kracht van de lokale verzorgingsstaat’.

Diverse teams zijn betere teams
Werken in divers samengestelde teams maakt ons beter, het werk leuker en interessanter: we handelen vanuit besef van en respect voor ieders eigenheid. We willen dat iedereen zich gezien, gehoord en betrokken voelt. Dat begint met een inclusieve houding en includerend gedrag en daar gaat bewustwording aan vooraf. Wij beseffen dat dit een voortdurend proces is, omdat ook de wereld om ons heen constant verandert.

Het programma Lokaal: het sociaal domein en de kracht van de lokale verzorgingsstaat
Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de ondersteuning van mensen die dat nodig hebben. Denk aan jeugdhulp, begeleiding naar werk, of hulp voor mensen met een beperking. Wat gaat daarin wel en niet goed en waarom? Hoe kunnen burgers die dit nodig hebben goed worden ondersteund? Welke partijen spelen hierbij een rol?

Omdat de vraag naar ondersteuning door maatschappelijke ontwikkelingen sterk zal toenemen is het vraagstuk hoe het sociaal domein goed kan functioneren urgent. Daarbij gaat het ook om vraagstukken over veerkracht van de samenleving en hoe de sociale basis kan worden versterkt. Wat vraagt het bieden van passende ondersteuning van burgers en van overheden, in het bijzonder de lokale overheid. Hoe is de verhouding tussen het Rijk en gemeenten, wie zou welke verantwoordelijkheden moeten hebben en wat zijn de slaag- en faalfactoren als het gaat om onderlinge samenwerking? We besteden aandacht aan de bestuurlijke en financiële randvoorwaarden waarbinnen gemeenten werken. We zetten hiervoor een mix van kwantitatieve en kwalitatieve methoden in, die elkaar zoveel mogelijk aanvullen. Het doel van de onderzoeken is het functioneren van de lokale verzorgingsstaat binnen gemeenten in beeld te brengen én handelingsperspectieven te bieden voor beleid en politiek.

Jouw taak
Jouw taak is het uitvoeren van kwalitatief onderzoek in gemeenten, vanuit een bestuurskundige invalshoek. De komende vijf jaar werk je in teamverband aan een of meer onderzoeksprojecten. Belangrijke taken zijn: meedenken met de opzet van onderzoek, uitvoeren van verschillende vormen van kwalitatief veldwerk, zoals diepte-interviews en participerende observatie, op verschillende manieren rapporteren en adviseren over de bevindingen. Op deze manier kun je een wezenlijke bijdrage leveren aan beter geïnformeerd overheidsbeleid.

Functie-eisen:

 • Je hebt een relevant (maatschappij)wetenschappelijke opleiding (zoals bestuurskunde) afgerond met een promotie en/of een aantal jaar ervaring als beleidsmedewerker in het sociaal domein;
 • Je hebt ruime ervaring met kwalitatief onderzoek, volgt de ontwikkelingen hierin en vindt het leuk om te experimenteren met verschillende vormen hiervan;
 • Je hebt ervaring met de analyse van kwalitatief onderzoeksmateriaal door middel van programma’s zoals Atlas.ti of MAXQDA;
 • Je hebt kennis over of aantoonbare interesse in (bestuurskundige) vraagstukken op het terrein van het sociaal domein;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met beleidsgericht onderzoek (uitmondend in aanbevelingen voor beleid) of zelf ervaring met de ontwikkeling en/of uitvoer van (lokaal/regionaal/nationaal) overheidsbeleid.

Competenties:

 • Je bent in staat bevindingen van onderzoek in bredere context, actualiteiten en toekomstige opgaven van eerder gedaan onderzoek te plaatsen;
 • Je kunt onderzoeksuitkomsten op een heldere manier en in goed Nederlands verwoorden voor een breed publiek, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je hebt interesse in maatschappelijke vraagstukken en weet onderzoeksuitkomsten te vertalen in aanbevelingen voor het overheidsbeleid;
 • Je past je makkelijk aan en kunt goed met anderen samenwerken. Het gezamenlijk resultaat staat bij jou voorop.

Dit bieden wij:

 • Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 5 jaar bij het SCP en wordt in ieder geval tot eind 2025 geplaatst bij het onderzoeksprogramma Lokaal: het sociaal domein en de kracht van de lokale verzorgingsstaat. In 2026 start in principe een nieuw meerjarenplan. Dan bestaat de mogelijkheid dat je wordt overgeplaatst naar een ander programma.
 • Binnen het SCP werken we hybride. Dit betekent dat je minimaal 50% van je werktijd op kantoor werkt. 

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris (schaal 12 € 4.214,85 – € 6.227,03) ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Sociaal en Cultureel Planbureau
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. We monitoren onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven, evalueren overheidsbeleid op deze terreinen en voeren verkenningen uit voor toekomstig beleid. Wij zijn een professionele kennisinstelling die op onafhankelijke wijze beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek doet. Het SCP valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het SCP werkt voor de hele samenleving. Om dat zo effectief mogelijk te doen, streven wij naar een diversiteit aan kwaliteiten, perspectieven en achtergronden in onze teams. Ook werken we actief aan een organisatiecultuur waarin iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Dit doen we onder meer door je veel vrijheid te bieden in waar en wanneer je werkt en hoe je jouw functie invult.

Het SCP heeft het onderzoek georganiseerd in programma’s. Elke vijf jaar, en zo nodig vaker, herijken we het onderzoek en de programma’s. Het huidige meerjarenplan loopt van 2021 tot en met 2025. De zeven onderzoeksprogramma’s uit dit plan vormen samen de samenhangende, integrale onderzoeksagenda van het SCP. De samenhang tussen de programma’s in het meerjarenprogramma is sterk gericht op de domeinoverstijgende maatschappelijke vraagstukken van de komende jaren. Met de wetenschappelijke kennis die dat oplevert draagt het SCP via beter overheidsbeleid bij aan een betere samenleving.

Solliciteren
Deze procedure is exclusief aan Diversity Recruitment uitbesteed. Je kunt reageren door je CV uiterlijk 21 november onder vermelding van ‘Kwalitatief onderzoeker Sociaal Domein’ te mailen naar info@diversityrecruitment.nl. Voor inhoudelijke vragen over de functie, kun je contact opnemen met Mirjam de Klerk via 06-11192047 of mail naar m.de.klerk@scp.nl. Voor vragen over de procedure, neem contact op met Najat Saidi via 06-38981928 of mail naar najat@diversityrecruitment.nl. De eerste ronde sollicitatiegesprekken zal plaatsvinden op 4 en 7 december 2023 en de tweede ronde staat gepland voor 12 december 2023. Houd je alvast rekening met de data in je agenda?

Interesse in deze job?