Kwalitatief onderzoeker signaalwerking met een institutionele blik (vervuld)

Kwalitatief onderzoeker signaalwerking met een institutionele blik (vervuld)

 Schaal 11 | 32- 36 uur per week | jaarsalaris max € 78.000 inclusief

Ben je als kwalitatief onderzoeker geïnteresseerd in de interactie tussen burgers en overheidsinstituties? Wil je met de kennis die je verwerft middels onderzoek graag impact hebben op de samenleving, beleid en bestuur? Lees dan verder.

Werk met impact op de hele samenleving: dat heb jij als kwalitatief onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Met jouw analyses en onderzoek draag je bij aan beter geïnformeerd overheidsbeleid op urgente maatschappelijke thema’s. Jouw focus ligt daarbij op kwalitatief onderzoek binnen het programma Representatie en vertrouwen.

Representatie en vertrouwen
Mensen in Nederland zijn over het algemeen tevreden met onze democratie. Wel zijn er de laatste jaren schommelingen in het vertrouwen in de politiek. Ook ziet het SCP grote verschillen tussen groepen mensen. Als niet iedereen zich herkent in het beleid van de overheid kan dit grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van de samenleving. Daarom doet het SCP vanuit het programma Representatie en vertrouwen onderzoek naar de mate waarin mensen in Nederland het gevoel hebben vertegenwoordigd te worden, en in hoeverre zij vertrouwen hebben in de overheid, in instituties en in elkaar.

Met dit programma wil het SCP onderzoeken welke groepen zich niet vertegenwoordigd voelen of weinig vertrouwen hebben. Het SCP zoekt uit om hoeveel mensen het gaat en of de omvang van deze groep verandert. Ook kijkt het SCP hoe vertrouwen vergroot kan worden, en of vertrouwen in de politiek en het gevoel vertegenwoordigd te zijn met elkaar samenhangen. Het SCP vergelijkt de situatie in Nederland ook met andere landen. De onderzoeksuitkomsten geven beleidsmakers handvatten om de groepen met weinig vertrouwen in instituties (weer) te betrekken bij besluitvorming.

Diverse teams zijn betere teams
Werken in divers samengestelde teams maakt ons beter, het werk leuker en interessanter: we handelen vanuit besef van en respect voor ieders eigenheid. We willen dat iedereen zich gezien, gehoord en betrokken voelt. Dat begint met een inclusieve houding en includerend gedrag en daar gaat bewustwording aan vooraf. Wij beseffen dat dit een voortdurend proces is, omdat ook de wereld om ons heen constant verandert.

Jouw taak
Jouw taak is het in teamverband uitvoeren van kwalitatief onderzoek in situaties waarin de interactie tussen burgers en (het beleid van) overheidsinstituties nadelige gevolgen heeft voor burgers. Situaties waarin de signalen die burgers hierover afgeven niet of onvoldoende door overheden en instituties worden gehoord en opgepakt in bijsturing van beleid. Belangrijke taken zijn: meedenken met de opzet van onderzoek, uitvoeren van verschillende vormen van kwalitatief veldwerk, zoals documentenanalyse, diepte-interviews en participerende observatie, op verschillende manieren rapporteren, bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie of een praatplaat en adviseren over de bevindingen. Daarnaast zal je gedurende je aanstelling de gelegenheid hebben om ook bij te dragen aan een of meer andere onderzoeksprojecten binnen het SCP.  Op deze manier kun je een wezenlijke bijdrage leveren aan beter geïnformeerd overheidsbeleid.

Functie-eisen:

  • Je hebt een relevante opleiding afgerond, bijvoorbeeld in de Geesteswetenschappen,  of in de gedrags- en maatschappijwetenschappen en je bent bij voorkeur gepromoveerd.
  • Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met kwalitatief onderzoek (kwalitatief veldwerk, zoals documentenanalyse, diepte-interviews en participerende observatie), volgt de ontwikkelingen hierin en vindt het uitdagend om te experimenteren met verschillende vormen hiervan;
  • Je hebt ervaring opgedaan door beleidsgericht onderzoek en publicaties in de interactie tussen burgers en instituties;
  • Je hebt een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.

Competenties:

  • Je bent in staat om eigen onderzoeksbevindingen te plaatsen in de bredere context van eerder gedaan onderzoek, actualiteiten en toekomstgerichte opgaven;
  • Je kunt onderzoeksuitkomsten op een heldere en creatieve manier verwoorden voor een breed publiek, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Je hebt interesse in en gevoel voor maatschappelijke vraagstukken en weet deze in een bredere context te plaatsen. Je bent in staat om de onderzoeksuitkomsten te vertalen in aanbevelingen voor overheidsbeleid;
  • Je bent gericht op samenwerking en haalt voldoening uit het gezamenlijk opleveren van resultaten en ziet je eigen bijdrage als een onderdeel van het groter geheel.

Dit bieden wij:

  • Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 5 jaar bij het SCP en wordt in ieder geval tot eind 2025 geplaatst bij het onderzoeksprogramma Representatie en vertrouwen. In 2026 start in principe een nieuw meerjarenplan. Dan bestaat de mogelijkheid dat je wordt overgeplaatst naar een ander programma.
  • Binnen het SCP werken we hybride. Je kunt de helft van je contracturen vanuit huis werken. 

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris (schaal 11 € 3662,77 – € 5586,12) ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Sociaal en Cultureel Planbureau
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. We monitoren onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven, evalueren overheidsbeleid op deze terreinen en voeren verkenningen uit voor toekomstig beleid. Wij zijn een professionele kennisinstelling die op onafhankelijke wijze beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek doet. Het SCP valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het SCP heeft het onderzoek georganiseerd in programma’s. Elke vijf jaar, en zo nodig vaker, herijken we het onderzoek en de programma’s. Het huidige meerjarenplan loopt van 2021 tot en met 2025. De zeven onderzoeksprogramma’s uit dit plan vormen samen de samenhangende, integrale onderzoeksagenda van het SCP. De samenhang tussen de programma’s in het meerjarenprogramma is sterk gericht op de domeinoverstijgende maatschappelijke vraagstukken van de komende jaren. Met de wetenschappelijke kennis die dat oplevert draagt het SCP via beter overheidsbeleid bij aan een betere samenleving.

Het SCP werkt voor de hele samenleving. Om dat zo effectief mogelijk te doen, streven wij naar een diversiteit aan kwaliteiten, perspectieven en achtergronden in onze teams. Ook werken we actief aan een organisatiecultuur waarin iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Dit doen we onder meer door je veel vrijheid te bieden in waar en wanneer je werkt en hoe je jouw functie invult.

Solliciteren
Deze procedure is exclusief aan Diversity Recruitment uitbesteed. Je kunt reageren door je CV uiterlijk 19 januari onder vermelding van ‘Kwalitatief onderzoeker signaalwerking’ te mailen naar info@diversityrecruitment.nl. Voor inhoudelijke vragen over de functie, kun je contact opnemen met Dirk Postma via 06-15197133 of mail naar d.postma@scp.nl. Voor vragen over de procedure, neem contact op met Najat Saidi via 06-38981928 of mail naar najat@diversityrecruitment.nl.

Interesse in deze job?