Onderzoeker energietransitie/brede welvaart (vervuld)

Onderzoeker energietransitie/brede welvaart (vervuld)

Schaal 11 | 32- 36 uur per week | jaarsalaris max € 78.006,81 inclusief

Ben je als onderzoeker geïnteresseerd in de energietransitie en brede welvaart? Lees dan verder.

Brede welvaart gaat over het streven naar een welvarende, inclusieve en duurzame samenleving. Daarin komt eigenlijk alles samen wat voor mensen belangrijk is. Niet alleen het geld dat iemand verdient, maar ook diens gezondheid, de kwaliteit van de leefomgeving, de staat van de natuur en de bezigheden in de vrije tijd. Veel van de huidige maatschappelijke problemen kunnen alleen worden aangepakt door vanuit een brede benadering naar oplossingen te kijken. Dat geldt ook voor een beleidsthema dat volop in de belangstelling staat: de energietransitie (het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame bronnen). Ook hierbij komen verschillende beleidsterreinen samen. Welke gevolgen heeft het voorgestane beleid voor bijvoorbeeld de woningmarkt, de economie, de arbeidsmarkt en ruimtelijke kwaliteit? Welke gevolgen heeft het voor mensen? Hoe verschillen die gevolgen tussen groepen of tussen regio’s?

Samen met het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving werkt het SCP aan het programma ‘verankering van brede welvaart in de begrotingscyclus’. Binnen dit programma worden dossieranalyses uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken naar de gevolgen van beleid op de acht thema’s van brede welvaart die de planbureaus onderscheiden. Eén van de dossiers is de energietransitie. Vanuit het SCP ga jij meewerken in dit project, samen met collega’s van het SCP en ook collega’s van CPB en PBL.

Diverse teams zijn betere teams
Werken in divers samengestelde teams maakt ons beter, het werk leuker en interessanter: we handelen vanuit besef van en respect voor ieders eigenheid. We willen dat iedereen zich gezien, gehoord en betrokken voelt. Dat begint met een inclusieve houding en includerend gedrag en daar gaat bewustwording aan vooraf. Wij beseffen dat dit een voortdurend proces is, omdat ook de wereld om ons heen constant verandert.

Wat ga je doen als onderzoeker energietransitie?
Je gaat onderzoeken welke brede welvaartsgevolgen er zijn van het beleid gericht op de energietransitie. Momenteel zoeken we naar de specifieke inhoudelijke focus binnen dit vraagstuk. In elk geval richt jouw inbreng zich op mens en samenleving: incl. subjectief welbevinden, gezondheid, sociaal kapitaal en gedrag, motivatie, hulpbronnen en opvattingen. In eerste instantie zul je vooral gebruik maken van de al beschikbare kennis. Later kunnen projecten volgen waarbij ook nieuwe gegevens verzameld zullen worden. Op termijn werk je mee aan specifieke SCP projecten gericht op duurzaamheid en de energietransitie. Algemeen gesteld zal dat onderzoek gericht zijn op ex ante evaluatie van voorgenomen beleid(swijzigingen) op mogelijke effecten en maatschappelijke uitkomsten vanuit brede welvaartsperspectief. Mogelijke onderzoeksvragen gaan over gedrag(s)intenties, steun voor beleid, drijfveren en belemmeringen die burgers hebben of ervaren, visies op verantwoordelijkheidsverdeling en zorgen of onvrede over de aanpak. Je vertaalt de bevindingen van je onderzoek naar handelingsperspectieven voor beleid.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante (maatschappij)wetenschappelijke opleiding afgerond met een promotie of een aantal jaren vergelijkbare relevante werkervaring.
 • Je hebt ervaring/kennis met onderzoek naar de energietransitie
 • Kennis van brede welvaart is een pre.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met beleidsgericht onderzoek (uitmondend in aanbevelingen voor beleid).

Competenties

 • Je bent in staat bevindingen van onderzoek in bredere context, actualiteiten en toekomstige opgaven van eerder gedaan onderzoek te plaatsen.
 • Je bent een netwerker die samen met collega’s van CPB en PBL aan projecten kan werken.
 • Een complexe omgeving en een complex werkveld zijn voor jou geen uitdaging.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden in de Nederlandse taal.

Dit bieden wij:

 • Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 5 jaar bij het SCP en wordt in ieder geval tot eind 2025 geplaatst bij het programma Representatie en vertrouwen (R&V) of het programma Schaarste, welvaart en welbevinden (SWW). Afhankelijk van je interesse, kennis en vaardigheden.
 • In 2026 start in principe een nieuw meerjarenplan. Dan bestaat de mogelijkheid dat je wordt overgeplaatst naar een ander programma.
 • Binnen het SCP werken we hybride. Je kunt de helft van je contracturen vanuit huis werken. 

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris (schaal 11 € 3662,77 – € 5586,12) ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Sociaal en Cultureel Planbureau
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. We monitoren onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven, evalueren overheidsbeleid op deze terreinen en voeren verkenningen uit voor toekomstig beleid. Wij zijn een professionele kennisinstelling die op onafhankelijke wijze beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek doet. Het SCP valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het SCP heeft het onderzoek georganiseerd in programma’s. Elke vijf jaar, en zo nodig vaker, herijken we het onderzoek en de programma’s. Het huidige meerjarenplan loopt van 2021 tot en met 2025. De zeven onderzoeksprogramma’s uit dit plan vormen samen de samenhangende, integrale onderzoeksagenda van het SCP. De samenhang tussen de programma’s in het meerjarenprogramma is sterk gericht op de domeinoverstijgende maatschappelijke vraagstukken van de komende jaren. Met de wetenschappelijke kennis die dat oplevert draagt het SCP via beter overheidsbeleid bij aan een betere samenleving.

Het SCP werkt voor de hele samenleving. Om dat zo effectief mogelijk te doen, streven wij naar een diversiteit aan kwaliteiten, perspectieven en achtergronden in onze teams. Ook werken we actief aan een organisatiecultuur waarin iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Dit doen we onder meer door je veel vrijheid te bieden in waar en wanneer je werkt en hoe je jouw functie invult.

Solliciteren
Deze procedure is exclusief aan Diversity Recruitment uitbesteed. Je kunt reageren door je CV uiterlijk 22 maart onder vermelding van ‘Onderzoeker energietransitie’ te mailen naar info@diversityrecruitment.nl. Voor inhoudelijke vragen over de functie, kun je contact opnemen met Jeroen Boelhouwer via 06-111 99 501 of mail naar j.boelhouwer@scp.nl. Voor vragen over de procedure, neem contact op met Najat Saidi via 06-389 81 928 of mail naar najat@diversityrecruitment.nl.

Interesse in deze job?